Politică de confidențialitate

Gala Catering SRL , persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Lt. Ionescu Baican 21, sector 2, inregistrata in Registrul Comertului sub nr J40/7057/2003, identificata prin CUI: RO 15462814, email: office@galacatering.ro , website: www.galacatering.ro, are calitatea de operator de date în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal descrise în cele ce urmează.

1. INTRODUCERE

Gala Catering SRL  iși asumă executarea unei prelucrări a datelor cu caracter personal ale clientilor sai într-o manieră sigură și care să asigure confidențialitatea și securitatea deplină conform normelor legislative şi standardelor aplicabile privind sistemele de management ale securităţii informaţiei. Procesele interne ale companiei, privind colectarea, prelucrarea și distrugerea datelor cu caracter personal, sunt efectuate într-o manieră corectă, corespunzătoare, divulgarea datelor cu caracter personal efectuându-se doar în situații justificate. 

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

3. PRINCIPII GENERALE APLICATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Corectitudinea

Gala Catering SRL colectează și procesează date cu caracter personal într-o manieră corectă şi legitimă. 

Relevanță si minimizare

Gala Catering SRL colectează și procesează doar datele cu caracter personal care sunt relevante și necesare pentru scopul declarat. Nu se vor procesa date cu caracter personal într-un mod incompatibil cu scopul în care acestea au fost colectate. Nu se vor procesa date cu caracter personal care nu sunt adecvate sau relevante scopului în care au fost colectate.  

Acuratețe 

Gala Catering SRL își asumă responsabilitatea procesării și păstrării datelor cu caracter personal într-o manieră exactă, actualizată pentru scopul legitim în care au fost colectate. 

Păstrarea 

Gala Catering SRL va păstra datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea doar pe o durată de timp necesară scopului în care datele cu caracter personal au fost colectate. 

Divulgarea

Divulgarea datelor cu caracter personal se va realiza doar într-o manieră corespunzătoare scopului în care datele cu caracter personal au fost colectate. 

Securitate și conformitate

Gala Catering SRL împreună cu colaboratorii săi, procesatori de date cu caracter personal, își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal colectate, precum şi responsabilitatea implementării unor politici, ghiduri, instrucțiuni care să demonstreze prelucrarea datelor cu caracter personal conform standardelor legale în vigoare. 

Acces

Gala Catering SRL acordă acces la datele cu caracter personal, angajaților și clientilor, doar în conformitate cu scopul declarat al colectării datelor. 

Responsabilizare 

Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai Gala Catering SRL  care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile prezentei politici de confidențialitate a datelor cu caracter personal. 

4. CUM SUNT SAU AU FOST COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost comunicate către noi prin următoarele metode:

 

SC Gala catering SRL nu colectează date cu caracter personal de la terţe persoane, prin intermediul platformelor sociale sau prin intermediul altor surse decât cele declarate. 

5. CARE SUNT DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM 

SC Gala Catering nu colectează şi nu prelucrează date cu caracter personal pe scară largă, într-un mod sistematic şi regulat. Datele cu caracter personal colectate vizează doar acele date de identificare si de contact ale clientilor persoane vizate cu care SC Gala Catering SRL. a încheiat sau urmează să încheie un contract comercial si date de identificare conform legislatiei fiscale ale clientilor persoane vizate carora li se factureaza servicii si produse. 

În scopul declarat mai sus sunt colectate următoarele informaţii:

6. ÎN CE SCOP COLECTĂM ŞI PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel declarat. SC Gala Catering SRL nu utilizează mecanisme de prelucrare automată a datelor cu caracter personal şi nici metode de profilare a persoanelor vizate. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, nu au fost si nu vor fi comercializate catre terti.  

In cazul in care Gala Catering trebuie sa respecte obligatii impuse de catre legislatia in vigoare, date cu caracter personal vor fi transmise autoritatilor competente.

7. CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal care se regăsesc în documente (ex. facturi, contracte etc.), documente elaborate fie în format electronic sau pe suport de hârtie, care sunt necesare în vedere încheierii şi desfăşurării relaţiei contractuale şi care sunt impuse a se întocmi de către legislaţiei în vigoare, se vor stoca conform normelor legale în vigoare. 

Datele cu caracter personal, respectiv date de contact, colectate şi prelucrate în vederea identificării unui potenţial de colaborare, respectiv în vederea derulării activităţilor precontractuale, vor fi, de regulă, stocate pentru o perioadă de maxim 90 de zile, urmând ca apoi, în cazul în care nu se materializează încheierea unui contract comercial, să fie şterse definitiv şi într-o manieră sigură din mediile de stocare.  

Conform Deciziei nr. 52/2012 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal folosind supravegherea video ca principal mijloc, legislatia din Romania prevede ca perioada de stocare a informatiilor si datelor ce rezulta din folosirea sistemelor de supraveghere video trebuie sa fie direct proportionala cu natura si scopul prelucrarii datelor, insa sa nu depaseasca mai mult de 30 de zile, exceptie facand situatiile „expres reglementate” prin lege sau a cazurilor ce au la baza un motiv intemeiat.

8. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CA ŞI PERSOANE VIZATE 

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv clienții, colaboratorii, furnizorii companiei SC Gala Catering SRL, au următoarele drepturi:

Dreptul de acces 

Înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului ca prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îl privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informații privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. 

Dreptul la portabilitatea datelor 

Se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor se 

aplica numai in cazul in care prelucrarea datelor este „efectuata prin mijloace automate“, prin urmare, nu acoperă majoritatea documentelor pe suport de hârtie, drept urmare,  acest drept trebuie avut in vedere doar in ceea ce privește datele prelucrate prin intermediul mijloacelor electronice.  

 

Dreptul la opoziție 

Vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesara îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau când nu are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării in orice moment.

 

Dreptul la rectificare 

Se refera la corectarea a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului in care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).

 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie șterse datele cu caracter personal, in cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării si nu exista motive legitime aplicabil; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării 

Este exercitat in cazul in care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana

 i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanța; in cazul in care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată 

Cu excepția cazului în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract , este autorizată de lege sau se bazează pe consimțământul dumneavoastră expres, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv realizarea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar. 

Dreptul de a depune o plangere.  

In cazul in care considerati ca drepturi decurgand din RGPD v-au fost incalcate va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, ANSPDCP.

9. EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE 

SC Gala Catering SRL pune la dispoziția persoanelor vizate un proces simplu, transparent și eficient privind exercitarea drepturilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Procesul este următorul: 

Conform Art 12 din RGPD SC Gala Catering SRL furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul articolelor 15-22 din Regulament în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele. SC Gala catering SRL poate solicita persoanei vizate date de identificare necesare solutionarii cererii legate de exercitarea drepturilor care decurg din RGDP.

10. INFORMATII PRIVIND ANSPDCP

Persoanele vizate au posibilitatea de contactare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP, în cazul în care consideră că drepturile fundamentale privind prelucrarea datelor cu caracter personal au fost încălcate. 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

 

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro